Saturday, November 15, 2014

PLIANTUL - THE BROCHURE

Acesta este un proiect cultural finanțat din Fondul de Timbru de Arhitectură al OAR (Ordinul Arhitecţilor din România) și din fonduri proprii. Prin această acțiune ne dorim să readucem aminte publicului de arhitectul Paul SMĂRĂNDESCU și opera sa. Prin acest site puteți accesa pliantul, date despre opere și despre autorul acestora, harta și noutăți, pe măsură ce apar.

This is a cultural project financed through The Architecture Tax of OAR (The Romanian Chamber of Architects) and personal funding. Through this action we wish to remind the public of architect Paul SMĂRĂNDESCU and his work. Through this site one can access the brochure, facts about the works and their author, the map and news as they come along.

Acesta este pliantul traseului. 
This is the tour's brochure.

Puteți găsi pliantul în lunile Ianuarie, Februarie și Martie 2015 în următoarele amplasamente din București:
You may pick up a copy of the brochure in January, February and March 2015 from the following locations in Bucharest:

- Muzeul Național de Artă al României, Calea Victoriei 49-53
- Sala Radio, Strada Gen. H. M. Berthelot 60-64
- Librăria Cărturești, Strada Pictor Arthur Verona 13-15
- Librăria Humanitas, Bulevardul Regina Elisabeta 38
- Muzeul Municipiului București (Palatul Șuțu) - Bulevardul Ion C. Brătianu 2
- Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", Strada Academiei 18-20
- Sediul Filialei Teritoriale București a OAR - Strada Academiei 18-20Friday, November 14, 2014

Sunday, September 21, 2014

51. Vila Maria Fortunatu

Maria Fortunatu Villa
1914 Stada C.A. Rosetti 34


Deși inițial concepută ca un imobil cu un singur etaj, acest imobil a fost supraînălțat, cel mai probabil în anii 30’-40’. Proiectul inițial avea etajul definit de un registru puternic decorat, echilibrând astfel sobrietatea parterului.
Cu ocazia supraînălțării decorația etajului s-a pierdut, păstrându-se doar poziția și forma ferestrelor, iar tot etajul al doilea a fost realizat într-un vocabular Mauro-Florentin. 
Acesta este un exemplu rar și fericit de clădire frumoasă, care este amplu modificată, în așa măsură încât își schimbă și repertoriul stilistic, dar rămâne frumoasă, chiar dacă în alt fel. În ciuda noii tencuieli, lisă și de un galben deschis, nepotrivită nici cu Neoromânescul uitat, nici cu Mauro-Florentinul dobândit, vila rămâne o prezență demnă de vecinele semnate de Grigore CERCHEZ (1850-1927), Statie CIORTAN (1876-1940) sau Marcel LOCAR (1902-1983).
Sub forma ei originală, vila a fost construită de antrepriza Leopold SCHINDL și a costat 200.000 de lei.

Although initially conceived as a ground floor and upper floor building, this villa was added an extra floor, most likely in the 1930’s-1940’s. The original design had an upper floor defined by a powerfully decorated registry, balancing the sobriety of the ground floor.
When the extra floor was added, the decoration of the first floor was lost, keeping only the position and size of the windows, while the entire second floor was designed in a Moorish Renaissance vocabulary.
This is a rare and happy example of a beautiful building that undergoes drastic modifications, to such an extent that it changes the stylistic repertory, but remains beautiful, even if in a different way. Despite the new rendering, smooth and bright yellow, unsuitable either for the forgotten Neoromanian past or for the Moorish transformation, the villa remains a presence worthy of the neighbors signed by Grigore CERCHEZ (1850-1927), Statie CIORTAN (1876-1940) or Marcel LOCAR (1902-1983).
The original version of the villa was built by contractor Leopold SCHINDL for 200.000lei.

Saturday, September 20, 2014

50. Vila Eliza Toma Țaciu

Eliza Toma Țaciu Villa
1923-24 Strada Tudor Arghezi 19Vilă fidelă modelului dezvoltat de Paul SMĂRĂNDESCU pentru arhitectura Neoromânească, aici se pot regăsi toate elementele studiate de arhitect: bovindoul masiv, friza cu motive florale modelată după ancadramentele ferestrelor etajului și copertinele din lemn.
Elemente mai rar întâlnite în vocabularul arhitectului, dar la fel de valoroase, sunt logia de la al doilea etaj și foișorul din dreapta fațadei principale. Din păcate, spațiul deschis al foișorului este astăzi închis cu tâmplărie, dar cu un efort minim s-ar putea reveni la eleganța fațadelor inițiale. 
Clădiri semnate de Gheorghe SIMOTTA (1891-1979) și Jean MONDA (1900-1987) de pe aceeași strada completează un repertoriu variat și valoros al arhitecturii de pe actuala stradă Tudor Arghezi, fosta Dionisie.

A villa that is faithful to the model developed by Paul SMĂRĂNDESCU for Neoromanian architecture, here we can find all the elements studied by the architect: the heavy bow window, the floral motif frieze, modeled around the upper floor window frames and wooden canopies.
Elements that are seldom met throughout the architects’ vocabulary, but are just as valuable, are the second floor loggia and the belvedere-balcony on the right side of the main façade. Unfortunately the belvedere-balcony is now enclosed with window frames, but, with a minimum amount of effort, one could regain the elegance of the original façades.
Buildings on the same street, signed by Gheorghe SIMOTTA (1891-1979) and Jean MONDA (1900-1987), complete a varied and valuable architecture repertory on present day Strada Tudor Arghezi, former Strada Dionisie.

Friday, September 19, 2014

49. Facultatea de Farmacie

Pharmacy School 
1924-34 Strada Traian Vuia 7

Construit pentru a găzdui Liceul de fete „Regina Maria”, actualul sediu al Facultății de Farmacie este o lucrare de tranziție între stilul național de arhitectură și un stil modern, funcțional, contemporan. Ferestrele ample, împreună cu friza stilizată și consolele și ancadramentele geometrice transformă elementele preluate din Neoromânescul propriu lui Paul SMĂRĂNDESCU în elemente de inspirație Secession, aducându-le mai aproape de repertoriul Art Deco contemporan construcției acestui liceu.
Volumul de colț realizează racordul dintre cele două aripi ale clădirii, adăpostind și intrarea principală. Ancadramentul intrării este realizat prin modelarea soclului astfel încât profilatura acestuia să se transforme în ancadrament.
Clădirea a fost executată în trei etape (1924, 1927 și 1934) de antrepriza inginer Tiberiu EREMIE, iar costurile aproximative ale lucrărilor au fost de 40.000.000 de lei. Paul SMĂRĂNDESCU a realizat proiectarea și urmărirea de șantier fără onorariu.

Built to house Liceul de fete „Regina Maria”, the present day pharmacy school building is a transition work between the national style of architecture and a modern, functional, contemporary style. The ample windows together with the stylized frieze and the geometrical supports and window frames turn elements that come from Paul SMĂRĂNDESCU’s own Neoromanian style into elements of Secession inspiration, bringing them closer to an Art Deco repertory, contemporary to the construction of this high school.
The corner volume creates the connection between the two wings of the building, while housing the main entrance. The entrance frame is realized by modeling the base so that its’ profiles turn into the frame.
The building was executed in three stages (1924, 1927 and 1934) by contracting engineer Tiberiu EREMIE, and the approximate cost of the build came up to 40.000.000lei. Paul SMĂRĂNDESCU designed and offered technical assistance without charge for this project.

Thursday, September 18, 2014

48. Vila avocat Dim. Neagu

Dim. Neagu Villa
1911 Strada Batiște 16

Imobilul de colț ridicat pentru avocatul Dim. NEAGU la intersecția actualelor străzi Batiște și Tudor Arghezi (fostă Dionisie) marchează în creația arhitectului Paul SMĂRĂNDESCU cristalizarea unui Neoromânesc propriu, cu influențe clasicizante. În fațadele elegante desenate de-a lungul celor două străzi coexistă echilibrat atât arce în plincintru, cât și arce turtite și trilobate, o friză cu motive florale și o cornișă cu motive geometrice, un tirant metalic și un parapet și o copertină de lemn. Toate aceste elemente sunt abil compuse, astfel încât fațada apare mai curând elegantă decât încărcată.
Cel mai important element este probabil balconul-bovindou de colț, marcat ca un foișor în acoperiș, motiv ce apare de aici încolo deseori în limbajul arhitectural al lui Paul SMĂRĂNDESCU. De asemenea remarcabile sunt și consolele balconului, element pe care arhitectul îl va studia, relua și reinterpreta cu mare atenție pe tot parcursul creației sale.

The corner building erected for attorney Dim. NEAGU at the corner of the present day streets Batiște and Tudor Arghezi (former Dionisie) marks the crystallization of a personal version of the Neoromanian style with classical influences within SMĂRĂNDESCU’s creation. Within the elegantly drawn façades that span along the two streets coexist in a balanced manner round, basket handle and trefoil arches, a floral motif frieze and a geometrical motif cornice, a metal thrust and a wooden parapet and canopy. All these elements are skillfully composed in such a way that the façade appears to be much rather elegant than packed with details.
The most important element probably is the the corner balcony-bow-window, marked by a separate volume within the roof, a motif that will often show up throughout Paul SMĂRĂNDESCU’s architectural language. Also remarkable are the supports of the balcony, an element that the architect will carefully study, reuse and reinterpret throughout his creation.

Wednesday, September 17, 2014

47. Vila Stelian Popescu

Stelian Popescu Villa
1911 Strada Tudor Arghezi 24Realizat într-un limbaj arhitectural similar cu vila Neagu învecinată, și aici regăsim același bovindou cu console lucrate, și acealși tip de antablament compus, străpuns de ferestre, aici trilobate. 
Momentan imobilul se găsește într-o stare vulnerabilă, trecând prin refacerea acoperișului sau supraînălțarea acestuia. Acest proces urmeză unei lungi perioade de abandon. Sperăm ca actualii proprietari să poată aprecia frumusețea imobilului și să își dorească să o protejeze.
Imobilul de circa 500 de metri pătrați desfășurați, construit de atrepriza MOSCA, a costat în 1911 circa 60.000 de lei, iar, cel de colț, al avocatului NEAGU, circa 80.000 de lei, antrepriză necunoscută.
Acest imobil se dovedește a fi avut o influență foarte mare asupra carierei arhitectului datorită comanditarului său. Ziaristul Stelian POPESCU (1875-1953) avea să de vină directorul Ziarului Universul patru ani mai târziu și Ministru de Justiție zece ani mai târziu, ținând această funcție mai multe mandate neconsecutive. Cincisprezece ani mai târziu, acesta avea să îi solicite arhitectului proiectarea unui sediu pentru Ziarul Universul pe Strada Ion Brezoianu.

Realized in an architectural language similar to Neagu Villa next-door, here too we find the same bow window with detailed supports, and the same kind of composed entablement, pierced by trefoil arched windows in this case.
For now, the building finds itself in a vulnerable state, undergoing either a roof rebuilding or an extension. This process follows a long period of abandonment. We are hoping that the present day owners of the villa can appreciate its’ beauty and wish to protect it.
The roughly 500 square meter villa built by MOSCA contractors cost about 60.000lei to build in 1911, while the corner villa owned by attorney NEAGU cost about 80.000lei with an unknown contractor.
This building proved to have a very high influence over the architects’ carrier, due to its’ owner. Journalist Stelian POPESCU (1875-1953) would become the manager of Ziarul Universul four years later and the Minister of Justice ten years later, holding the office for several inconsecutive terms. Fifteen years later he would commission the architect the design of the headquarters for Ziarul Universul on Strada Ion Brezoianu.